Eva Veldhoen voor ZAP

Ontwerp kunstwerk: Eva Veldhoen | Stop motion: Paul Dauw van der Krap

De vissen van de Zuidas

De ontmoeting met Zuidas Art Projects en hun initiatief om na te denken over een kunstwerk in de Boelgracht gaf mij een enorme inspiratie. Voor mijn geestesoog zag ik de vissen, insecten en waterplanten die in de nieuwe gracht zullen ontstaan, en de mensen die aan het water wonen, werken en recreëren. Ook zag ik de mensen overdag de metro, de straten en de gebouwen in en uit stromen.

Ik wilde graag dat nieuwe leven en die stroom zichtbaar maken en zag een school vissen voor me die in formatie altijd efficiënter zwemmen dan als vis alleen.

Het mechanisme van de waaier is de basis van mijn autonome werk en in mijn hoofd combineerde zich dat, samen met de vissen, tot een herkenbaar, bewegend beeld. Uitgaande van het scharnierpunt waardoor er altijd drie verschillende vormen kunnen ontstaan.

Bovenstaande Stop Motion geeft een beeld van ‘De vissen van de Zuidas’. Uiteindelijk zou het mooi zijn als er 16 vissen in een sierlijke formatie boven het water van De Boelgracht gelijkmatig met de wind meebewegen en van vorm veranderen. Hiervoor ben aan het uitzoeken of ik ‘De vissen’ kinetisch kan laten reageren op de wind. Met behulp van IoT wil ik ze laten reageren op regen en het dag- en nacht ritme; de omstandigheden veranderen het kunstwerk -net als een echte school vissen- in één gezamenlijke beweging van vorm en volume.

In de natuur beweegt de visformatie intuïtief, zonder enige leiding. Om mijn vissen boven het water van vorm te laten veranderen, is wel enige regie nodig. Ik werk samen met een aantal specialisten op het gebied van kinetische energie, kunstmatige intelligentie, duurzame energie en ruimtevaartindustrie om die eenheid in beweging te kunnen nabootsen.

Door ‘De vissen’ zo duidelijk van vorm te laten veranderen als reactie op de elementen wil ik mensen visueel bewust maken van deze elementen. Aangezien we meestal rondrennen met allerlei plannen in ons hoofd, vergeten we ze op te merken. Het kan een mooie reminder zijn dat het evenwicht tussen de elementen essentieel is voor ons voortbestaan; een ecologisch visuele reminder.

The meeting with Zuidas Art Projects and their initiative to think about a work of art in the Boelgracht gave me enormous inspiration. In my mind’s eye I saw fish, insects and aquatic plants that will emerge in the new canal, and the people who live, work and recreate around the water. I also saw that during the day people were flowing in and out of the metro, into the streets and the buildings.

I wanted to make that new life and current visible and I imagined a school of fish that always swim more efficiently in formation than as fish alone.

The mechanism of the fan is the basis of my autonomous work and in my head it combined, together with the fish, into a recognizable, moving image. With the pivot point as center, so that three different shapes can always be created.

The Stop Motion above gives an idea of ‘The fish of the Zuidas’. Ultimately, it would be nice if 16 fish would move evenly with the wind and change shape in a graceful formation above the water of De Boelgracht. For this, I am trying to figure out whether I can make ‘The fish’ react kinetically to the wind. With the help of IoT I want to make them respond to rain and the day and night rhythm; the circumstances change the artwork – just like a real school of fish – in one joint movement of shape and volume.

In nature, the fish formation moves intuitively, without any guidance. In order to make my fish to change shape above the water, some direction is needed. I work with a number of specialists in the field of kinetic energy, artificial intelligence, renewable energy and space industry to be able to mimic that unity in motion.

By making ‘the fish’ change shape so clearly in response to the elements, I want to make people visually aware of these elements. Since we usually run around with all sorts of plans in mind, we forget to notice them. It can be a nice reminder that the balance between the elements is essential for our survival; an ecological visual reminder.